• icon industriële automatisatie
 • icon industriële automatisatie
image
image

Nieuws & Achtergrond

Predictive Maintenance 4.0

Dit artikel is verschenen in PT Industrieel Management en werd geschreven door  Evi Husson. 

Contacteer de 3IF.be proeftuin voor een setup van een Industrie 4.0 Predictice Maintenance Case. 

Download het volledige PwC rapport van Juni 2017.

 

Van brandjes blussen naar voorspellend onderhoud

Maintenance

Waar staan bedrijven momenteel op het gebied van voorspellend onderhoud en waar denken ze in de nabije toekomst te staan? Hoe kom je stapsgewijs tot voorspellend onderhoud? Marktonderzoekers PwC en Mainnovation deden afgelopen jaar onderzoek onder 280 bedrijven uit België, Nederland en Duitsland. De resultaten zijn in het rapport Predictive Maintenance 4.0, Predict the unpredictable gepubliceerd.

 
Van brandjes blussen naar voorspellend onderhoud

Tekst Evi Husson

Met Predictive Maintenance oftewel voorspellend onderhoud wordt bedoeld dat men op het juiste moment onderhoud uitvoert. ‘Bij correctief onderhoud, het achteraf herstellen van defecten of verhelpen storingen, ben je te laat. Bij preventief onderhoud, plan je vooraf onderhoud in om storingen te voorkomen en gebeurt je onderhoud meestal vóór de storing. In beide situaties verlies je tijd en geld. De volgende stap is te voorspellen wanneer de ideale situatie is om onderhoud uit te voeren, in functie van het effectieve gebruik en de status van de machine. Dat betekent dat in sommige gevallen minder frequent en in andere gevallen frequenter onderhoud zal plaatshebben, met als doel de uptime zoveel mogelijk te garanderen’, geeft Matthias Reyntjens aan. Reyntjens is partner bij PwC. Volgens het rapport Predictive Maintenance 4.0, Predict the unpredictable is voorspellend onderhoud niet nieuw. Ook in het verleden werd regelmatig op basis van visuele of instrumentele inspecties bepaald of onderhoud nodig is of niet. De laatste jaren is echter door een groei aan beschikbare data deze vorm van onderhoud op een hoger niveau gekomen. Dankzij verbeterde sensortechnologie, het gebruik van slimme algoritmes en machine learning of zelflerende systemen kan veel exacter worden voorspeld wanneer onderhoud nodig is. Mits alle beschikbare data op de juiste manier worden ingevoerd. ‘We zien dat door een andere aanpak van onderhoud ook de business en servicemodellen veranderen’,  zegt Reyntjens. ‘Vroeger verkocht je een machine die je bij de klant plaatste en kwam je op bepaalde tijdstippen of bij het optreden van problemen langs om inspecties te doen of onderhoud uit te voeren. Dankzij het monitoren op afstand is het mogelijk om het meest ideale moment te bepalen om werkzaamheden uit te voeren. Je ziet dus ook dat bedrijfsmodellen bij zowel machinebouwers als onderhoudsbedrijven geleidelijk aan veranderen.’

Vier niveaus van volwassenheid

Nog niet elk bedrijf is zover. PwC en Mainnovation onderscheiden in hun rapport vier niveaus van volwassenheid waar bedrijven zich bevinden, met betrekking tot voorspellend onderhoud. Bedrijven die zich in niveau één bevinden, doen voornamelijk periodieke fysieke inspecties. De conclusies zijn daarbij gebaseerd op de expertise van diegene die inspecteert. In niveau twee doen bedrijven periodieke inspecties, waarbij conclusies worden getrokken uit een combinatie van het uitlezen van instrumentatie en de expertise van diegene die inspecteert. In niveau drie staat realtime conditiemonitoring centraal. De assetsworden continu realtime gemonitord waarbij waarschuwingen worden afgegeven bij vooraf bepaalde kritieke niveaus. Het laatste niveau is Predictive Maintenance 4.0 oftewel PdM 4.0: De assets worden op dit niveau continu realtime gemonitord, waarbij waarschuwingen worden gegeven die zijn gebaseerd op machine learning technieken. Reyntjens: ‘Naarmate bedrijven op een hoger niveau komen, is er een toename te zien van de hoeveelheid data die ze gebruiken om fouten te voorspellen. Niveau vier gaat om het toepassen van de kracht van machine learning technieken om duidelijke patronen in grote hoeveelheden data te identificeren en nieuwe, praktische inzichten te genereren om de betrouwbaarheid van assets te verbeteren.’

Merendeel op niveau 2

Uit het onderzoek blijkt dat tweederde van de respondenten nog steeds op volwassenheidsniveau een of twee zit. Slechts elf procent heeft niveau vier al bereikt. De data die de respondenten gebruiken om aan voorspellend onderhoud doen, komen van de onderhoudshistorie (73%), het gebruik van de assets (72%) en de conditie van de assets (71%) en worden in de meeste gevallen (67% ) verzameld en verwerkt met MS Excel en MS Access. In 79 procent van de gevallen is de technicus betrokken bij het onderhoud en slechts in 8 procent van de gevallen is een data-analist of specialist betrokken. Deze cijfers wijzen op niveau twee van volwassenheid. Ingrediënten voor niveau vier zijn environmental datastatistical software en data scientist,  aldus het rapport.

Waarom is voorspellend onderhoud zo belangrijk?

De wil om een niveau hoger te komen, is er zeker. De respondenten zijn erg ambitieus om hun niveau in voorspellend onderhoud te verbeteren. Ongeveer één op de drie bedrijven verwacht binnen een periode van vijf jaar voorspellend onderhoud in een of andere vorm te gebruiken, op voorwaarde dat ze het succesvol kunnen implementeren. Het verbeteren van de uptime is voor de deelnemers aan het onderzoek één van de belangrijkste redenen (47%), gevolgd door kostenreductie (17%) en levensduurverlenging van de assets (16%). Andere beweegredenen die in mindere mate een rol spelen zijn een verlaging van HSE-risico’s, een hogere klanttevredenheid, een nieuw productontwerp en nieuwe inkomsten, komt naar voren in het onderzoek.

Wat is nodig voor een succesvolle implementatie ?

Om het hoogste niveau van onderhoud te realiseren, zijn er twee aspecten van groot belang: de technologie en de organisatie. ‘De funderingen moeten goed zijn’, zegt Reyntjens. ‘Binnen het bedrijf moeten machines geschikt zijn voor Internet of Things en er moet een organisatie aanwezig zijn die continu met maintenance bezig is. Dit lijkt logisch, maar nog niet ieder bedrijf heeft deze structuur. Daarnaast moet het bedrijf beseffen dat het implementeren van PdM 4.0 een impact heeft op het hele bedrijf. Daarom is het van belang om klein en stapsgewijs te beginnen.’ PwC en Mainnovation hebben een plan met zeven stappen opgesteld om PdM 4.0 te implementeren.

Stap 1: Het rangschikken van de assets en een haalbaarheidsstudie

De belangrijkste stap om mee te beginnen, is het bepalen van de assets waarvoor het de moeite waard is én haalbaar is om predictief onderhoud op toe te passen om de betrouwbaarheid van de assets te vergroten. Alleen belangrijke en cruciale assets – waarvan data is te verkrijgen – zijn in principe geschikt om deze vorm van onderhoud op toe te passen en de nodige investeringen te kunnen verantwoorden. Deze selectie draagt bij aan het bouwen van een eerste positieve business case die deel zou moeten uitmaken van de haalbaarheidsstudie.  ‘Erg belangrijk is dat je eerste project meteen een succes wordt om iedereen te motiveren en dat er een enorme leercurve in zit. Eventueel kan nog een tweede pilot worden opgesteld voor het verder wordt uitgerold. Wel moet uiteraard aan het einde van de rit, wanneer het volledige business plan is uitgerold, een positieve balans worden opgemaakt’, zegt Reyntjes. ‘Je moet eerst bepalen wat wilt je gaan doen. Wat is de pilot die je gaat opzetten om een aantal dingen te leren? Welke data zijn er en hoe kunnen we die verwerken? Waar zit onze kracht en hoe kunnen we meteen een succes boeken? Het gaat tenslotte om het begin van een groot verandertraject. In de pilot-fase is het terugverdienen van de gemaakte investering niet het allerbelangrijkste.’

Stap 2: Houd het beheersbaar

Bij de selectie is het van belang om het project goed te kunnen blijven overzien. Probeer niet alle machines of de volledige fabriek meteen aan te pakken, luidt het advies van PwC en Mainnovation: Selecteer de machines die kunnen worden aangepakt in een pilotproject en zie het als een leerproces waaruit de noodzakelijke lessen moeten worden getrokken voor een verdere uitrol per type assets of machines. Reyntjens: ‘Big data is over het algemeen erg ongestructureerd. Er kan data komen van meerdere machines binnen het bedrijf. Er kunnen op weinig of veel plekken metingen worden uitgevoerd en mogelijk kunnen ook gegevens van buiten het bedrijf worden gebruikt. Hoe meer gegevens beschikbaar zijn, hoe exacter het beeld van de status van machines, hoe groter het leereffect en hoe sneller kennis kan worden opgebouwd. Echter, niet alle meetpunten zijn cruciaal om de doelen die je voor ogen hebt te bereiken. Ook zijn niet alle machines voorbereid of geschikt om data te verzamelen. En wanneer data van machines buiten het bedrijf worden gebruikt, speelt ook het veiligheidsaspect een rol. Om het overzicht te bewaren is het belangrijk om, zeker in het begin, data van cruciale meetpunten te gebruiken en het niet al te complex te maken om het overzicht te bewaren.’

Stap 3: Betrouwbaarheid

Een derde stap is het controleren van de betrouwbaarheid. Het rapport: Gebruik een Root Cause Analysis (RCA) en een Failure Mode Effects Analysis (FMEA) per asset om de juiste richting te bepalen. Welke data heb je nodig om oorzaken en storingen te monitoren? Welke data uit sensoren en welke externe data zijn nodig? Hoe zijn de verschillende oorzaken en gevolgen met elkaar verbonden?

Stap 4: Ontwerp van een algoritme

Stap vier is de kunst van data-analyse. Het kiezen van een algoritme is volgens het rapport de belangrijkste factor bij het bepalen van de kwaliteit van de voorspellingen. Het kan relatief eenvoudig zijn om het beste algoritme te ontwerpen als je al een geschikt model voor betrouwbaarheid van de assets hebt gemaakt in de vorige stap. Het is ook mogelijk vereist om een aantal  data-analisten in te schakelen om een zelflerend algoritme te bouwen dat in staat is om betekenisvolle inzichten uit de verzameling van data te halen. Reyntjens hierover: ‘Stap vier is een lastige stap. Betrouwbare data verzamelen en meten is belangrijk, maar hoe bepaal je welke algoritmes moeten worden gebruikt? Hoe zet je kunstmatige intelligentie of zelflerende machines in? Op welke manier kunnen leereffecten worden doorgevoerd? In de pilot zal het niet heel eenvoudig zijn om te bepalen wanneer en hoe je de beschikbare tools maximaal kunt benutten. Het is daarom aan te bevelen om een data-analist onder de arm te nemen en cross-functioneel te gaan werken. Experts op het gebied van onderhoud en reliability engineers moeten samenwerken met data-analisten en managers die een goed overzicht hebben van de processen in het algemeen. Inzichten van ingenieurs over hoe en waarom machines falen zouden moeten worden vergeleken en afgestemd met inzichten die data-analisten uit de data halen. Een cross-functionele interactie is de sleutel tot het succesvol toepassen van data-analyse in onderhoud en asset management.’

Stap 5: Real-time monitoren van prestaties

Dit is het moment dat het model live gaat. Het algoritme verwerkt gegevens uit verschillende bronnen zoals sensoren uit machines, de onderhouds- en faalhistorie van de machines en/of externe data, zodat kan worden waargenomen en gevisualiseerd wat de prestaties zijn in real-time.

Stap 6: Voorspelling van storingen (vroegtijdige waarschuwing)

Het algoritme zal beginnen met het voorspellen van toekomstige storingen. Hiernaar handelen – door het daadwerkelijk stilzetten van een ogenschijnlijk perfect draaiende machine – vraagt zeker in de beginfase om een grote stap in vertrouwen in de data, zeker wanneer je als management of onderhoudsteam weinig ervaring of affiniteit hebt met data-analyse. Is er weinig vertrouwen, zo geeft het rapport aan, dan zou je PdM 4.0 parallel kunnen laten lopen met bestaande onderhoudsprocedures op een andere machine van hetzelfde type waarop geen onderhoud wordt gepleegd, gebaseerd op voorspellingen. Dit kan bijdragen aan het verder opbouwen van vertrouwen in voorspellingen.

Stap 7: Voorschrijvende taken

Op het hoogste niveau van voorspellend onderhoud, voorspelt het algoritme niet alleen wanneer een storing wellicht zal optreden, maar het stelt ook een verzameling van standaard onderhoudstaken samen die voorschrijven wat de beste te nemen acties of werkzaamheden zijn om dergelijke storingen te voorkomen. ‘Stap voor stap wordt PdM 4.0 geïmplementeerd en zal het systeem aangeven wanneer welke onderhoudstaken moeten worden uitgevoerd. Het kan daarbij ook voorkomen dat de suggesties voor het onderhoudsteam niet altijd de meest logische tijdstippen of werkzaamheden lijken. Daarom is het van belang het gehele proces vanaf het begin goed te documenteren om de redeneringen te kunnen blijven volgen. Voorspellend onderhoud waarbij gebruik wordt gemaakt van kunstmatige intelligentie mag geen black box worden.  Op het moment dat er zich een probleem of vreemde situatie voordoet, moet je kunnen teruggrijpen naar een vorige situatie en moet je kunnen nagaan welke stappen er zijn gebeurd die leiden tot de nieuwe situatie. Tot op een bepaalde manier op de hoogte blijven van het model en de werkwijze en daarnaast voldoende vertrouwen hebben in de algoritmes zijn belangrijke voorwaarden voor succes.’

Organisatie

Naast de technische implementatie is ook een organisatorische ondersteuning erg belangrijk. Sterke projectmanagement vaardigheden zijn nodig om zowel op korte als op de langere termijn de vruchten te kunnen plukken. ‘Bedrijven moeten een structuur ontwikkelen die voldoende ondersteuning biedt om het te doen slagen’, zegt Reyntjens.‘PdM 4.0 kan niet in volledig isolement worden geïmplementeerd,  maar moet zijn ingebed in een algemene digitale strategie die volledig wordt gedragen en ondersteund door het topmanagement. Niet alleen omdat het een behoorlijke investering vergt. In het begin zijn er mogelijk nog geen harde data die een positieve business case bewijzen. Maar om dingen aan het rollen te krijgen is een sterke visie van het topmanagement die de kracht van nieuwe digitale technieken begrijpt, onontbeerlijk.’ Dit is mogelijk met een robuuste digitale cultuur. Reyntjens: ‘Dit betekent het creëren van een cultuur die toelaat om te experimenteren met nieuwe technieken en werkmethoden, een cultuur die cross-functioneel werken stimuleert waarbij men zich comfortabel voelt bij het nemen van data-gedreven beslissingen, zelfs als dit onnatuurlijk aanvoelt of niet strookt met werkmethodes uit het verleden. Zo’n digitale cultuur kan alleen ontstaan als er vanuit de top volledige toewijding of ondersteuning is.’


Randvoorwaarden

Om Predictive Maintenance 4.0 (PdM 4.0) te kunnen implementeren, zijn een aantal randvoorwaarden van belang. Zo moet er een big data infrastructuur aanwezig zijn die elke opeenvolgende stap ondersteunt. Bedrijven moeten overwegen welke data zij willen verzamelen van zowel externe als interne bronnen en op welke manier ze deze data willen verzamelen (bijvoorbeeld via de cloud of intern). Toegang tot de data is belangrijk en kan implicaties hebben op de snelheid, betrouwbaarheid en bandbreedte van het communicatienetwerk.

Daarnaast is ook een Internet of Things infrastructuur vereist, wat betekent dat de assetsen het (onderhouds) data center draadloos met elkaar moeten zijn verbonden. Het maakt het verzamelen en distribueren van sensordata mogelijk. De juiste IoT-infrastructuur voor het bedrijf opzetten, impliceert het kiezen voor een geschikt protocol, draadloze verbindingen, data-encryptie en een bepaald veiligheidsniveau. Ook de keuze van het data-analyseplatform is een belangrijke beslissing voor het bedrijf, om te komen tot een geïntegreerde oplossing. Niet alle bestaande ERP-systemen zijn bijvoorbeeld geschikt om geavanceerde datatrends, analyses en algoritmes uit te voeren.

Een derde randvoorwaarde is het installeren van feedback loops. Dit is niet alleen een technische aangelegenheid. Het is een essentiële stap om het model op één lijn te houden met de business doelen. Het algoritme dat aan de basis ligt van PdM 4.0 kan zelflerend zijn, wat betekent dat zijn voorspellend vermogen geleidelijk aan zal toenemen, wanneer meer data worden gebruikt. Echter, als het model is geoptimaliseerd, moeten ook lessen worden getrokken over de algemene aanpak. Het algoritme kan mogelijk nieuwe storingen aan het licht brengen of nieuwe inzichten verschaffen in de betrouwbaarheid van de assets. Misschien is het nodig om de business case voor een bepaald type assets opnieuw te evalueren. Het kan duurder zijn of minder rendement opleveren dan aanvankelijk gedacht. Of het belang van de asset kan in de loop van de tijd veranderen waardoor een nieuwe haalbaarheidsstudie noodzakelijk is.

Bron: rapport Predictive Maintenance 4.0, Predict the unpredictable

2018-06-25/26 : * Industrie 4.0 Training Antwerpen, Cursus 1 - Major Concepts (2 dagen)

Banner I4 Training2Wat? 
• De eerste diepgaande, productonafhankelijke Industrie 4.0 training
• Onderdeel van een internationaal certificeringstraject voor Industrie 4.0
• Geleverd door internationale experten, maar die wel ‘jouw taal’ spreken – uit de praktijk
• Inzicht in geïmplementeerde industrie 4.0 projecten bij soortgelijke bedrijven
• Ook / juist voorbeelden vanuit en voor het MKB !
• Groepsopdrachten met cursisten uit verschillende bedrijven
• Individuele opdrachten voor mee te nemen naar jouw eigen bedrijf

Waarom?
• Waarom is het belangrijk om tijdig te anticiperen?
• Hoe gaat digitalisatie de industrie veranderen en vooral mijn bedrijf?
• Welke ontwikkelpaden zijn er mogelijk voor mijn bedrijf?
• Welke nieuwe kansen worden gecreëerd voor de productieomgeving, logistiek en R&D?
• Waarom zijn juist nieuwe business modellen de echte uitdaging?


De training is een ideaal startpunt om je weg te vinden in het complexe landschap van Industrie 4.0;
Frederik Van Leeckwyck van Factry

Prima trainer, praktijkgericht en zeker direct toepasbaar binnen ons bedrijf;
Wim Van der Borght, Automation Manager bij Reynaers Aluminium


ACHTERGROND:

" Binnen de industrie word de uitdaging van digitalisatie vaak bediscussieerd,
maar het ontbreekt een een concrete en vooral ook systematische aanpak "


Industrie 4.0, Industrieel Internet, Internet of Things, Big Data voor Industrie, Digitale Transformatie…..er lijkt geen dag voorbij te gaan zonder dat deze termen voorbij komen. De informatie die beschikbaar is blijft toch vaak aan de oppervlakte, is minder gericht op daadwerkelijke implementatie en vooral gericht op succesverhalen van de grote bedrijven met idem portemonnee. Binnen de industrie is grote behoefte naar praktische kennis en vaardigheden. Wij bieden deze bedrijven een praktijkgerichte training, waarin ze systematisch bekend raken met de uitdagingen van digitalisatie; concrete concepten, technologieën en industrie 4.0 praktijkcases aangereikt krijgen en leren toepassen, en vooral ook leren hoe ze deze mogelijkheden kunnen evalueren en stapsgewijs implementeren binnen het eigen bedrijf

3IF BIEDT 3 TRAININGEN VAN ELK 2 DAGEN, INCLUSIEF OPTIONEEL EXAMEN:

I4 training modules 2
 

Cursus 1: Main Concepts of the digitalization of Industry
Maandag 25 en Dinsdag 26 Juni, Antwerpen

 

CURSUSOMSCHRIJVING:

Deze eerste training biedt je een diepgaande analyse van de fundamentele principes van digitalisatie. Concepten en technologieën zoals Big Data, het Internet of Things en hun relevantie voor Industrie 4.0 worden uitgebreid besproken. Een classificatie voor Industrie 4.0 en de verschillende onderwerpen wordt verder ontwikkeld middels interactieve oefeningen. Deze classificatie wordt vervolgens vertaald naar de wereld van de business modellen, waarin vooral de randvoorwaarden en het potentieel van Industrie 4.0 wordt besproken. Verticale en horizontale integratie van informatie en data flows, waarde creatie binnen processen worden besproken, en er wordt dieper ingegaan in de mogelijkheden van flexibele productie en logistiek. Alle onderwerpen worden besproken op basis van praktijkvoorbeelden en groepsopdrachten.


MODULES:

01. Development of the industry 4.0 concept
02. Basics of digitalization
03. Big Data
04. Internet of Things and Services
05. Industry 4.0 Matrix
06. Horizontal & and vertical integration
07. Research & Development 4.0
08. Production 4.0
09. Logistics 4.0
10. Business model innovation 4.0


DOELGROEPEN:

Zaakvoerders, verantwoordelijken of experten werkzaam binnen procesautomatisering, kwaliteit, IT, engineering, maintenance, innovatie van productiebedrijven en toeleveranciers. Die op zoek zijn naar een praktische training van de mogelijkheden, onmogelijkheden en praktische toepasbaarheid van concepten als digitale transformatie, industrie 4.0 binnen hun bedrijf. De training is open voor een ieder deel te nemen, maar in eerste instantie juist ontwikkeld voor middelgrote en kleine bedrijven.


Praktische details & Registratie:

Cursus 1 - Basic concepts of the digitalization of industry
Maandag 25 en dinsdag 26 Juni 2018, Antwerpen


Prijzen & Registratie:

• MKB [KMO] Bedrijven: EUR 1,250
• Overige bedrijven: EUR 1,500
• Inclusief 2 dagen training, trainingmaterialen
• Lunches en koffiepauzes zijn inbegrepen

U kunt zich aanmelden via de event registratiepagina 

 

2018-05-29 : 3IF Annual Conference 2018: Internet of Things & Digital Transformation for Industry

 banner

3IF ANNUAL CONFERENCE 2018:

Is the platform where industrial innovations can meet cross industry, with the main theme of utilizing information technology to enable digital transformations, using internet technology. The 3IF conference brings together various technologies and use cases from different industries, with the aim to facilitate business modeling, creativity, concepts and advance towards optimal utilization of IoT, data analytics, big data, cloud and web services, with the opportunity presented by various digital evolutions and technologies and standards under developments. Best practices, major changes and revolutionary developments, coordinating proof of concepts, scaling up to production, process industry learning from discrete manufacturing and reversely, machine operators indicating needs to machines builders and reversely, how are we on an international level in Europe and versus the rest of the world. What can we expect from policy makers, solution providers and industry associations, sharing practical information, strategic insights and real-life experiences.

Registration is now opened! The program is still under development, you may register here to secure your seat

The 3rd Innovation Wave...?

Over the last 200 years, the world has experienced several waves of innovation. The Industrial Revolution saw innovations in technology applied to manufacturing. The Internet Revolution allowed machines to connect and exchange information. The two combined have set the stage for the next wave, that we are calling the “Industrial Internet”, or Industrial Internet of Things” (IIoT). This last wave pushes the boundaries of machines and will drastically increase productivity, efficiency and flexibility in the production process: Processes that govern themselves, with intelligent machines that take corrective action to avoid unplanned downtime of machinery. Each mobile device indicating the status of any digital components within the production environment, providing employees mobile access to real-time information....the possibilities seem endless.

This transformation has already started, yet the Industrial Internet is still in its infancy stage. On another note there are many aspects of the daily operations that are ready for the type of improvements provided by IIoT technology; that can deliver tangible benefits with a fast return on investment. Having said that, companies are faced with tackling day-to-day issues and with insufficient resources to survey new technologies and plan improvement projects. They should keep business model innovation as a long term goal and focus on what is practical and achievable right now.


antwerp engineering company 

Topics include:

•Digital Manufacturing
•IoT (Internet of Things): IoT Networks, Industrial IoT
•Data Science: Data Analytics, Data Visualization
•Digital Transformation
•System Integration for digital transformation
•Industrie 4.0
•Industrial Internet
•OPC UA TSN
•Cyber Security for Industry

banner2

Preliminary Agenda:

(Please visit regularly to remain updated on the progress and developments, or register in order to receive the latest updates via email on a bi-monthly basis)


1. Getting started: Opening keynotes & Analyst Panel


8.30 - 9.00 : Welcome & Registration, opening of the networking floor, coffee & snacks
Coffee, tea and waters offered throughout the morning sessions. The networking floor remains open throughout the day for more quality face to face time during some of the talks. Participants will be inspired throughout the discussions in order to have an introduction during the breaks, and a more thorough discussion during the sessions. Conference attendees will be invited for one on one discussions with some of the partners, and setting up a specific schedule.

9.00 - 10.30 : Welcome & Opening keynotes
• Ulrich Seldeslachts, managing director at 3IF.be
• Valentijn de Leeuw, Vice President at ARC

10.30 -11.30 : Advisory & Analyst panel, moderated by Valentijn de Leeuw, Vice President at ARC
The industrial internet of things (IIoT) is revolutionizing the manufacturing landscape. The quest to increase productivity and finding new business models never ends for manufacturers. Factories of the future will be fully autonomous, at least from a physical production standpoint. During this session, a group of renowned analysts will evaluate where are we now, and what can we expect near-term and long-term?

11.30 : Networking Break


2. Putting it into Practice: Use Cases


12.00 : Keynote : Duracell’s Roadmap to Industrie 4.0 tbc

12.30 - 13.30 : Manufacturer End User Panel Discussion
Industrie 4.0, Industrial Internet, Internet of Things…..Where to start? Manufacturers are overwhelmed with all the information and are challenged to evaluate the use and necessity for their company. During this session, a group of leading innovative manufacturers from Belgium and abroad will present their digitalization projects, the approaches they took, the pitfalls they encountered and their plans for the future. The session will not only present the high profile cases, but also invites SME companies [KMO’s] that have succeeded in making their first steps with limited innovation budgets.

13.30 - 14.30 : Lunch & Networking

14.30 : Keynote: Schneider Electric tbc

15.00 : Digitalization in practice: Use Case from Belgium: Factory of the Future Champion


3. Going into Detail: Parallel Tracks:


Track 1 - IoT connectivity & deployment and Analytics, Industrial Data and Advanced Technologies

IoT connectivity & deployment
IoT is another key enabler for digital industries. New sensors can be attached to brownfield operations, new machines are being considered as internet attached devices with many capabilities including sensing and serving as actuators. There is a multitude of offerings and a plethora of IoT today available, making it difficult to understand the specific capabilities for industry. In this panel, we'll be exploring some of the components in the ecosystem, how they can integrate, operate, be complementary and overlap. We'll be exploring the various mechanisms to connect industrial devices over wireless networks and how these are developing over time, indicating specific potential capabilities and challenges from the different technologies, how they are being picked up by the industry

Analytics, Industrial Data and Advanced Technologies
A major driver for Digital Transformation is the utilization of industrial data. Many industries have already started collecting massive amounts of data throughout the last decade. Many others still have to start to install data points and collect information from their operations and equipment. During this session, some exampes will be presented on how and where to integrate; and what types of usage could support the efficiency of operations, or even support the development new services and business models.

Track 2 - System Integration & Cyber Security for Industrie 4.0 & Industrial Internet

System Integration
One of the two most important challenges being faced today by organizations trying to take the next step into digital transformation is the challenge of integration. Parts of these challenges might be covered through ongoing standard developments, but most of the production environments have to work with existing legacy systems and brownfield operations, usually not even connected. This track evaluates approaches and best practices in integrating IoT, enhancing existing systems, integrating through OPC UA, through direct interfaces or mastering MES and ERP as next generation factory management environments

Cyber Security for Industrie 4.0 & Industrial Internet
The fourth industrial revolution brings a new operational risk for smart manufacturers and digital supply networks: cyber. In the age of Industry 4.0, cybersecurity strategies should be secure, vigilant, and resilient, as well as fully integrated into organizational strategy from the start. During this session, worst and best practices are presented, that will help visitors to reap the benefits of digitalization, while not jeappordizing their security posture.

Invited Speakers:
• Keren ELAZARI, ternationally acclaimed security researcher, public speaker, author and strategic analyst, Telaviv University – Israel tbc
• Marina Krotofil, Principal Analyst at FireEye Industrial Cyber Security Intelligence tbc
• Thomas, ARC
• Scott Christensen, CTO at Wurldtech, Canada tbc
• Dana Spataru, IoT Security Leader for EMEA | Director Cyber Risk Advisory at Deloitte
• Mike Gault, Founder and CEO of Guardtime tbc

18.15 : Closing Keynote

18.30 : Closing Reception
20.00 : End of Conference


Event Venue:
Antwerp Engineering Company, Antwerp;
A unique industrial event location, the 3IF.be conference location for 2018

antwerp engineering company 

Tuesday May 29th !:

Visit the 3IF Conference 2018:
3IF Annual Conference 2018: Internet of Things & Digital Transformation for Industry
Tuesday 29 May from 8.30am till 8pm
Antwerp Engineering Company, Indiestraat 10, B2000, Antwerp
Participation is free of charge upon prior registration via the event registration page
• A NO SHOW Fee of 95 € will be charged to registered persons not attending and not cancelling at least 1 week prior to the event
• Only upon confirmation by email of the registration system, your entry to the conference is assured

Exhibit at the 3IF Conferenve 2018:
Want to showcase your company and industrie 4.0 capabilities? 3IF offers a limited number of sponsor packages. For more information please connect with us [wim at 3if dot be]


3if regbanner

Your Hosts of the Day:

Valentijn de Leeuw, Vice President at ARC Advisory Group
Valentijn has extensive experience in best management practices in process industries. These include chemical, polymer, metals, energy, utilities, food, pharmaceutical and petroleum manufacturing. Experience includes knowledge of unit processes, simulation and modeling and business practices utilizing application software designed for manufacturing operations. Experience in aligning organizations, strategy, business processes and technical architectures. At ARC, responsibilities include research and consulting in process industries. Technology focus is on manufacturing operations management, performance management, knowledge management and the role of the knowledge worker in manufacturing. Valentijn is focal point for the ARC Benchmarking Consortium in EMEA. Valentijn holds a PhD of technical sciences from Delft University of Technology (NL) in cooperation with Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris and IFP and also holds a Masters in Chemistry from Utrecht State University located in The Netherlands. Valentijn acts as independent expert-evaluator of research projects for the European Commission in the Information Technologies and Communication, and Social Sustainability in Manufacturing domains

Ulrich Seldeslachts - Managing Director 3IF & CEO from LSEC
Ulrich is executive director of LSEC, a not for profit industry association focused on Information Security in Europe, based in Belgium and with operations in the Netherlands, UK and Germany. LSEC runs the 3IF.be digital transformation for manufacturing companies platform, supporting some 50+ companies in successfully migrating to becoming a smarter industry. Prior to LSEC, Ulrich was responsible for the corporate development of a US-European Broadband wireless operator (Sprint-Clearwire), a broadband internet operator (Orange), a security engineering company, and many other innovative projects. Ulrich holds a BA in Communication Sciences, postgraduates in Computer Sciences and Economics and an MBA from LBS. Within LSEC, Ulrich supports a team of 13 experienced professionals supporting the development of it security in Europe, and paving the way for a more secure industrial internet. 

Supporters of the 3IF Conference:

3IF – Industrial Internet Consortium Flanders – is an initiative by LSEC and Sirris to support the development of Industrial Internet, Industrie 4.0 and Industrial Internet of Things in Belgium, especially towards the manufacturing industry. We will bring them closer to understanding the technologies for digital manufacturing, the impact on their business, and how they could make their first steps to improve flexibility, quality and cost reduction in their production process.

ABISS 2018

ABISS (Advanced Business & Industrial Software Summit) is a networking tradeshow and summit for decision makers and those responsible for processes from manufacturing, engineering, maintenance, planning, logistics, etc. Invent Media, which organises 5 leading industrial/technology trade shows, launches the 3rd edition of ABISS on October 4th, 2018. More information about the summit can be found on www.abissummit.eu

AGORIA LOGO 3
Agoria stands for development through technology ! Agoria paves the way for all technology-inspired companies in Belgium which seek to contribute to the world's advancement by developing or implementing innovations. We are proud that more than 1,700 member companies, accounting for approximately 300,000 workers, are relying on the three pillars of our services: advice, business development and creating the ideal business climate [www.agoria.be]

ARC

ARC Advisory is without any doubt the global leading technology research and advisory firm for industry; that stands apart due to its in-depth coverage of both information technologies (IT) and operational technologies (OT). ARC analysts and consultants have the industry knowledge and the first-hand experience to help ARC clients find the best answers to the complex business issues facing organizations today. ARC provides technology supplier clients with strategic market research, and help end user clients develop appropriate adoption strategies and evaluate and select the best technology solutions for their needs
 

IIC Speaker

2018-04-11/12 : * Industrie 4.0 Training Gent : Cursus 2 - Advanced Concepts (2 dagen)

3if international conference

 
" Binnen de industrie word de uitdaging van digitalisatie vaak bediscussieerd,
maar het ontbreekt een een concrete en vooral ook systematische aanpak "


Binnen de industrie is grote behoefte naar praktische, pragmatische en productonafhankelijke kennis en vaardigheden en dan ook liefst en vooral binnen de bedrijven zelf. Vanaf juni 2017 start 3IF daarom de eerste, productonafhankelijke en diepgaande industrie 4.0 trainingen in Vlaanderen. Deelname is open, al richten we ons met name op de KMO, met specifieke voorbeelden, use cases, opdrachten en de opzet van de trainingen. 3IF investeert met u mee, waardoor de kosten substantieel lager liggen t.o.v. de waarde van de training.

Industrie 4.0 Training in Vlaanderen

“Four point what?”
Industry 4.0 staat voor de digitalisatie van de gehele industrie. De term beschrijft de transformatie naar flexibele productienetwerken op basis van geconnecteerde en datagedreven infrastructuur. Het doel van industrie 4.0 is te werken naar het intelligente bedrijf, gekarakteriseerd door de mogelijkheid zich snel aan te passen, gebruik van efficiente resources, samenwerkung van mensen en machines en een continue integratie van waardetoevoegende partners. Hiermee zal de volledige werkomgeving en dus ook de functieinhoud van medewerkers significant veranderen. Nieuwe mogelijkheden voor efficiency en kostenreductie, maar ook nieuwe producten en diensten op basis van innovatieve business modellen worden gecreeerd.

Kenmerken van de trainingen:
Systematische benadering van digitalisatie
concrete aanpakken voor uw bedrijf
inzicht in reeds geimplementeerde industrie 4.0 projecten bij soortgelijke (KMO) bedrijven
intensieve samenwerking (inclusief groepsopdrachten) met andere cursisten en de trainer
karakter van een interactieve workshop

Maar liefst 4 beschikbare trainingen en (optioneel) een examen *

I4 training modules 2

Praktische details & Registratie:

Cursus 2 - Advanced Concepts of Industrie 4.0
Woensdag 11 en donderdag 12 April 2018, Gent

Modules:
01. Maintenance procedures 4.0
02. Quality management 4.0
03. Staff and workplace 4.0
04. After sales services 4.0,
05. business analytics & data mining
06. Ecosystems 4.0
07. Horizontal and vertical integration
08. Robotic 4.0
09. Autonomous Systems
10. Employment 4.0 

Leerdoelen:
Waarom is het belangrijk om tijdig te anticiperen?
Hoe gaat digitalisatie de industrie veranderen en vooral mijn bedrijf?
Welke ontwikkelpaden zijn er mogelijk voor mijn bedrijf?
Welke nieuwe kansen worden gecreeerd voor de productieomgeving, logistiek en R&D?
Waarom zijn juist nieuwe business modellen de echte uitdaging?

Prijzen & Registratie:

• Vlaamse KMO's: EUR 1,250
• Overige bedrijven: EUR 1,500
• Inclusief 2 dagen training, trainingmaterialen
• Lunches en koffiepauzes zijn inbegrepen

U kunt zich aanmelden via de event registratiepagina 


 

2018-04-09/10 : * Industrie 4.0 Training Gent: Curus 1 - Major Concepts (2 dagen)

Banner I4 Training2Wat? 
• De eerste diepgaande, productonafhankelijke Industrie 4.0 training
• Onderdeel van een internationaal certificeringstraject voor Industrie 4.0
• Geleverd door internationale experten, maar die wel ‘jouw taal’ spreken – uit de praktijk
• Inzicht in geïmplementeerde industrie 4.0 projecten bij soortgelijke bedrijven
• Ook / juist voorbeelden vanuit en voor het MKB !
• Groepsopdrachten met cursisten uit verschillende bedrijven
• Individuele opdrachten voor mee te nemen naar jouw eigen bedrijf

Waarom?
• Waarom is het belangrijk om tijdig te anticiperen?
• Hoe gaat digitalisatie de industrie veranderen en vooral mijn bedrijf?
• Welke ontwikkelpaden zijn er mogelijk voor mijn bedrijf?
• Welke nieuwe kansen worden gecreëerd voor de productieomgeving, logistiek en R&D?
• Waarom zijn juist nieuwe business modellen de echte uitdaging?


De training is een ideaal startpunt om je weg te vinden in het complexe landschap van Industrie 4.0;
Frederik Van Leeckwyck van Factry

Prima trainer, praktijkgericht en zeker direct toepasbaar binnen ons bedrijf;
Wim Van der Borght, Automation Manager bij Reynaers Aluminium


ACHTERGROND:

" Binnen de industrie word de uitdaging van digitalisatie vaak bediscussieerd,
maar het ontbreekt een een concrete en vooral ook systematische aanpak "


Industrie 4.0, Industrieel Internet, Internet of Things, Big Data voor Industrie, Digitale Transformatie…..er lijkt geen dag voorbij te gaan zonder dat deze termen voorbij komen. De informatie die beschikbaar is blijft toch vaak aan de oppervlakte, is minder gericht op daadwerkelijke implementatie en vooral gericht op succesverhalen van de grote bedrijven met idem portemonnee. Binnen de industrie is grote behoefte naar praktische kennis en vaardigheden. Wij bieden deze bedrijven een praktijkgerichte training, waarin ze systematisch bekend raken met de uitdagingen van digitalisatie; concrete concepten, technologieën en industrie 4.0 praktijkcases aangereikt krijgen en leren toepassen, en vooral ook leren hoe ze deze mogelijkheden kunnen evalueren en stapsgewijs implementeren binnen het eigen bedrijf

3IF BIEDT 3 TRAININGEN VAN ELK 2 DAGEN, INCLUSIEF OPTIONEEL EXAMEN:

I4 training modules 2
 

Cursus 1: Main Concepts of the digitalization of Industry
Maandag 9 en Dinsdag 10 April, Gent

 

CURSUSOMSCHRIJVING:

Deze eerste training biedt je een diepgaande analyse van de fundamentele principes van digitalisatie. Concepten en technologieën zoals Big Data, het Internet of Things en hun relevantie voor Industrie 4.0 worden uitgebreid besproken. Een classificatie voor Industrie 4.0 en de verschillende onderwerpen wordt verder ontwikkeld middels interactieve oefeningen. Deze classificatie wordt vervolgens vertaald naar de wereld van de business modellen, waarin vooral de randvoorwaarden en het potentieel van Industrie 4.0 wordt besproken. Verticale en horizontale integratie van informatie en data flows, waarde creatie binnen processen worden besproken, en er wordt dieper ingegaan in de mogelijkheden van flexibele productie en logistiek. Alle onderwerpen worden besproken op basis van praktijkvoorbeelden en groepsopdrachten.


MODULES:

01. Development of the industry 4.0 concept
02. Basics of digitalization
03. Big Data
04. Internet of Things and Services
05. Industry 4.0 Matrix
06. Horizontal & and vertical integration
07. Research & Development 4.0
08. Production 4.0
09. Logistics 4.0
10. Business model innovation 4.0


Praktische details & Registratie:

Cursus 1 - Basic concepts of the digitalization of industry
Maandag 9 en dinsdag 10 April 2018, Gent


Prijzen & Registratie:

• Vlaamse KMO's: EUR 1,250
• Overige bedrijven: EUR 1,500
• Inclusief 2 dagen training, trainingmaterialen
• Lunches en koffiepauzes zijn inbegrepen

U kunt zich aanmelden via de event registratiepagina 

 

2018-03-21/22/23 : Industrial Data Space Summit

IDS Logo


Industrial Data Space Association

The importance and added value created by internet-based services on the basis of intelligent linked data – so-called smart services – is increasing more and more: Business models develop out of data, values develop from business models, growth and prosperity develop from values. Industrial Data Space opens up a new dimension for companies all over the world in the fields of industry, services and retail, for the way they handle data and how they use this, the raw material of the digital economy.

For companies, data is only worthwhile if it can be processed. At the same time, a new, comprehensive and generally accepted handling practice has to be anchored in the way data is utilized.

Industrial Data Space is a virtual data space which supports the secure exchange and simple linking of data in business ecosystems on the basis of standards and by using collaborative governance models. Data is only exchanged if it is requested from trustworthy certified partners. The data owner – i.e. the company – determines who is allowed to use the data in what way. As a result, the partners of one supply chain have joint access to certain data by mutual consent so that they can start something new, develop new business models, design their own processes more efficiently or initiate additional added value processes elsewhere, either alone or together.


Join the First Industrial Data Space Association Summit

IDS SUMMIT


By this new and innovative event format the participants will gain the opportunity to discover the Industrial Data Space Association (IDSA), to take part actively and to encourage the internationalization of the Industrial Data Space. In addition, this three-day event will integrate all working group- and taskforce sessions as well as the general assemby, and will inspire you by offering different workshops, newbie-sessions, speed-dating and counting.

Be part of it. Save the date.

More information and registration on the IDS Website


 

2018-02-06 : Factory of the Future Awards 2018


FoF Awards 2018Industrie 4.0 wordt ook in België volop realiteit. Bent u benieuwd welke productiebedrijven vandaag al het voortouw nemen? Met welke visie zij de toekomst tegemoet treden? Hoe ze die visie naar een concreet transformatietraject vertalen en welke resultaten dat oplevert? Kom dan op dinsdag 6 februari naar de uitreiking van de Factory of the Future Awards 2018:

U verneemt als eerste welke bedrijven de nieuwe ‘fabrieken van de toekomst’ zijn, waarom ze werden gecertificeerd én hoe het de vorige laureaten inmiddels is vergaan. U wordt door keynotespreker Ronnie Leten, voormalig CEO van Atlas Copco en recent voorgedragen tot voorzitter van Ericsson, getrakteerd op een exclusieve insider’s perspective: hoe gaat de wereldmarktleider in compressortechniek om met transformatie? En tussen dat alles door krijgt u uiteraard volop ruimte om inzichten en ervaringen uit te wisselen met boeiende collega-ondernemers.


Programma:

16.00 uur Onthaal

16.30 uur Welkomstwoord, Peter Demuynck (Algemeen directeur, Agoria Vlaanderen)

16.35 uur Keynote speech, Ronnie Leten (voorzitter Ericsson & ex-CEO, Atlas Copco)

17.00 uur Uitreiking Factory of the Future Awards 2018 – deel 1

17.20 uur Getuigenissen door vorige winnaars

17.40 uur Uitreiking Factory of the Future Awards 2018 – deel 2

18.00 uur Slotwoord, Paul Peeters (Lead expert Factories of the Future, Agoria)

18.05 uur Networking

20.00 uur Einde

Schrijf u hier in voor de 4de editie van de Factory of the Future Awards op 6 februari 2018

2018-02-05/06 : Connected Factories Cluster & Public Event

Connected Factories new logo
 

Connected Factories Project:

The ‘digitisation of manufacturing’ connects people, devices, machines and enterprises, and includes concepts such as 'Industrial Internet', 'digital manufacturing platforms' and the 'Internet of Things' (IoT).

The ConnectedFactories project establishes a structured overview of available and upcoming technological approaches and best practices. The project identifies present and future needs, as well as challenges, of the manufacturing industries.

The project explores pathways to the digital integration and interoperability of manufacturing systems and processes (“future visions”). Hence, ConnectedFactories will enhance the awareness among companies of the use of digital technologies in the manufacturing sector, but also equip them with knowledge to make informed decisions regarding technology and business model choices. It will reinforce the European manufacturing industries’ position in the international scene.


Cluster & Public Event - 5 & 6 February - Brussels

On 5 and 6 February, EFFFA will host a dissemination event on digital platforms in manufacturing in association with the ConnectedFactories Coordination and Support Action. The event will focus on the results obtained from the projects launched under the FoF-11-2016 call (see www.connectedfactories.eu/project-cluster ) and on associated projects. The event will also provide an interesting insight in relation to the upcoming calls ‘DT-ICT-07-2018-2019: Digital Manufacturing Platforms for Connected Smart Factories’.

To register and view the agenda, follow the links below.

Agenda
Registration
2018-02-05 : Smart Industry Nederland Jaarevent

Smart Industry Jaarevent
 

Smart Industry Initiatief Nederland

Om de kansen die Smart Industry biedt ten volle te benutten is op verzoek van Minister Kamp van Economische Zaken de Actieagenda Smart Industry opgesteld. Deze bestaat uit drie actielijnen met 14 acties. Sinds 1 januari 2015 wordt deze uitgevoerd door het programmabureau. 3IF deelnemers vanuit Belgie zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteiten van onze Nederlandse evenknie, om van elkaar te leren & nieuwe ervaringen op te doen. 


Smart Industry Nederland Jaarevent - 5 Februari, Bussum

Graag nodigen wij u uit voor het Smart Industry Jaarevent 2018 op maandag 5 februari 2018 in Spant Congrescentrum in Bussum. Het thema van het Jaarevent is ‘realisatie’. Samen actief richting geven aan de toekomst van Smart Industry in Nederland.

Om die reden wordt op deze dag ook de Implementatieagenda Smart Industry 2018-2021 gepresenteerd. Dagvoorzitter Roelof Hemmen, presentator BNR Nieuwsradio, gaat over deze agenda in gesprek met Mona Keijzer, Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, voorzitter Team Smart Industry. Willem van der Leegte, president-directeur VDL Groep, geeft u in zijn keynote inzicht in zijn succesvolle en innovatieve manier van ondernemen.

Programma:

Naast een dynamisch plenair deel, zijn er inspirerende parallelsessies. U kunt kiezen uit kennissessies, masterclasses, workshops, lezingen en debatten over onderwerpen als de digitale fabriek, cyber security, nieuwe verdienmodellen of de interactie tussen mens en machine. Of u laat zich inspireren door succesvolle ondernemers op het Demoplein of in de Realisatiestraat. U bepaalt zelf waar u behoefte aan heeft.

Ook lanceren we de Smart Industry Cybersecurity Tool, een digitale tool waarmee u in kaart kunt brengen hoe cybersecure uw onderneming is en welke een handreiking biedt ter verbetering van dat niveau.

De sprekers worden later bekend gemaakt. Houd ook de Jaarevent website in de gaten voor meer informatie.

Wij ontmoeten u graag op 5 februari 2018 van 13:00 – 18:30 uur bij Spant Congrescentrum, Dr. A. Kuyperlaan 3 in Bussum. Er is slechts plek voor 750 bezoekers. Om teleurstelling te voorkomen adviseren wij u zich tijdig aan te melden.

Meer informatie en registratie via de event pagina

 2018-01-29/30 : * New - Industrie 4.0 Training Gent (2 days)

3if international conference

 
" Binnen de industrie word de uitdaging van digitalisatie vaak bediscussieerd,
maar het ontbreekt een een concrete en vooral ook systematische aanpak "


Binnen de industrie is grote behoefte naar praktische, pragmatische en productonafhankelijke kennis en vaardigheden en dan ook liefst en vooral binnen de bedrijven zelf. Vanaf juni 2017 start 3IF daarom de eerste, productonafhankelijke en diepgaande industrie 4.0 trainingen in Vlaanderen. Deelname is open, al richten we ons met name op de KMO, met specifieke voorbeelden, use cases, opdrachten en de opzet van de trainingen. 3IF investeert met u mee, waardoor de kosten substantieel lager liggen t.o.v. de waarde van de training.

Industrie 4.0 Training in Vlaanderen

“Four point what?”
Industry 4.0 staat voor de digitalisatie van de gehele industrie. De term beschrijft de transformatie naar flexibele productienetwerken op basis van geconnecteerde en datagedreven infrastructuur. Het doel van industrie 4.0 is te werken naar het intelligente bedrijf, gekarakteriseerd door de mogelijkheid zich snel aan te passen, gebruik van efficiente resources, samenwerkung van mensen en machines en een continue integratie van waardetoevoegende partners. Hiermee zal de volledige werkomgeving en dus ook de functieinhoud van medewerkers significant veranderen. Nieuwe mogelijkheden voor efficiency en kostenreductie, maar ook nieuwe producten en diensten op basis van innovatieve business modellen worden gecreeerd.

Kenmerken van de trainingen:
Systematische benadering van digitalisatie
concrete aanpakken voor uw bedrijf
inzicht in reeds geimplementeerde industrie 4.0 projecten bij soortgelijke (KMO) bedrijven
intensieve samenwerking (inclusief groepsopdrachten) met andere cursisten en de trainer
karakter van een interactieve workshop

Maar liefst 4 beschikbare trainingen en (optioneel) een examen *

I4 training modules 2

Praktische details & Registratie:

Cursus 1 - Basic concepts of the digitalization of industry
Maandag 29 en dinsdag 30 Januari 2018, Gent

Modules:
01. basics of the digitalization of industry
02. big data
03. Internet of Things & Services
04. Industrie 4.0 matrix
05. horizontal and vertical integration
06. production 4.0
07. R&D 4.0
08. logistic 4.0
09. business-model innovation 4.0

Leerdoelen:
Waarom is het belangrijk om tijdig te anticiperen?
Hoe gaat digitalisatie de industrie veranderen en vooral mijn bedrijf?
Welke ontwikkelpaden zijn er mogelijk voor mijn bedrijf?
Welke nieuwe kansen worden gecreeerd voor de productieomgeving, logistiek en R&D?
Waarom zijn juist nieuwe business modellen de echte uitdaging?

Eenmalige Introductieprijs:

• Vlaamse KMO's: EUR 1,250
• Overige bedrijven: EUR 1,500
• Inclusief 2 dagen training, trainingmaterialen
• Lunches en koffiepauzes zijn inbegrepen

U kunt zich registreren via de eventpagina


 

2017-10-11/12 : Design Automation & Embedded Systems

Design Embedd 2017 09 15 08 47 44

 

 3IF.be en LSEC in samenwerking met FHI en IMEC zullen aanwezig zijn op Design Automation en Embedded Systems op 11 oktober in Mechelen en op 12 oktober in Den Bosch. 

Tijdens het jaarlijkse Design Automation & Embedded Systems Event nemen ontwikkelaars en toepassers van embedded systems kennis van de laatste technologieën en wisselen zij visies en ervaringen uit met vakgenoten.
In het lezingenprogramma en op de kennismarkt wordt aandacht besteed aan specifieke thema's: "FPGA, Security, Internet of Things, Electronic Design & Production en Embedded". In 2017 vindt het D&E Event twee keer plaats:
D&E Event Belgium, 11 October, Technopolis (Mechelen).
D&E Event Nederland, 12 oktober, congrescentrum 1931 Brabanthallen ( ’s-Hertogenbosch).

Het D&E Event wordt georganiseerd door FHI, branche Industriële Elektronica. De leden van FHI krijgen korting op het event, het gehele jaar nieuws posten op deze website en het bezoeken van ledenactiviteiten. Daarnaast maken leden gebruik van de FHI collectieve voordelen (juridische ondersteuning, verzekeringen, standaard contracten etc.). Door de samenwerking met LSEC en 3IF.be kunnen ook de gebruikers van 3IF.be deelnemen aan de activiteiten van D&E. FHI, 3IF.be en LSEC komen op voor de belangen van hun leden, die informeren over actuele ontwikkelingen binnen de branche en die u een compleet pakket van diensten en activiteiten aanreikt.

3IF.be zal dit jaar de de afsluitende sessie houden op het D&E evenement in België en Nederland rond industriële ontwikkelingen van Industrie 4.0, digitale transformaties en Cybersecurity. 

Voor meer informatie en inschrijvingen voor het evenement.

Industrial IoT (IIoT) 125+ Startups die de fabrieken transformeren. om te volgen - CBInsights

 

CBInsights volgt verschillende markten en technologieën vanuit een investeerdersperspectief. Een uniek perspectief van verschillende ontwikkelingen op wereldschaal van technologie-startups en bedrijven om te volgen. 
Deze bedrijven vormen de basis voor het transformeren van : productiebedrijven, olievelden en aanvoer. 

 Source : CBInsights IIoT Startups, May 5th 2017

So far, the IIoT wave transforming asset-heavy industries has been led by the old guard of tech giants such as GE, IBM, and Cisco..

With connected devices like Nest and Sonos breaking into the mainstream, the IoT has become one of the most-discussed tech trends of the last twenty years. But the IoT extends well beyond the home and consumer-level gadgets. Asset-heavy industries like manufacturing, logistics, mining, oil, utilities and agriculture have also begun to apply IoT systems to improve efficiency and results. With machines and specialized sensors collecting data at every step of production, the potential gains from the Industrial Internet of Things (IIoT) are enormous. Just in 2016 alone, startups bringing digitization to industry saw more than $2.2B of investment.

Large corporates have also been involved in M&A in the space. Recently, General Electric, for example, acquired IoT platforms Bit Stew Systems and Nurego, in addition to two large 3D printing acquisitions this past fall.

So far, the IIoT wave has been led by the old guard of industrial tech companies such as GE, IBM, and Cisco, who envision the IIoT as a core component of their future businesses. GE, in particular, pioneered the term “Industrial Internet” when announcing its $1.5B R&D commitment back in 2012.

But more and more startups are attacking the needs of heavy industry by developing sensors, cloud platforms, networking infrastructure, as well as machine learning software to extract insights from the deluge of data. Using CB Insights data, we mapped out the startup landscape within IIoT, with a new approach that categorizes companies by where they sit in the tech “stack,” starting from hardware all the way down to AI-powered analytics.

Note: While some companies may fit into multiple categories and parts of the stack, we mapped companies based on their primary use-case. This market map is not meant to be exhaustive of companies in the space. 

MapFinal 2

The category breakdown is as follows:

 • Sensors & Connectivity

  • Connectivity — wireless network providers like SigFox and Ingenu act as the telecoms for the IoT age. Most companies here provide LPWAN (low-power wide area network) connectivity, which is popular radio band for IoT devices because existing cellular systems aren’t power- and bandwidth-efficient enough for systems sending small packets of data. Some, like Senet use the LoRaWAN spectrum, and others like SigFox work with ultra-narrowband specifically for low-power devices. 

  • Sensors & Monitoring — some companies in this area are solely sensor or system on chip (SoC) makers like Ineda Systems, but the category also includes more “full stack” (but industry agnostic) sensor and monitoring platforms like SamsaraHelium, and Electric Imp.

  • M2M / Satellite — sometimes Industrial IoT assets operate in rural and less connected parts of the world. Satellites can be a more effective way for sensors to transmit data, and companies like Kepler Communications offer a space-based communication network. With similar advantages in isolated industrial environments, machine-to-machine (M2M) communication is a more decentralized way to pass information between devices, and companies like Filament are applying blockchain architecture to do so with low-power industrial sensors.

 • Edge Devices & Connected Objects

  • Inspection Drones — startups offering drone hardware or image analysis services for industrial inspection. Some startups like Skycatch have individual use cases, such as construction. Recently, drone makers famous for their consumer drones like 3D Robotics have moved into the inspection space. While it’s mostly aerial drones for now, the category encompasses all types including underwater drones and pipe inspecting drones such as those made by RedZone Robotics.

  • 3D Printing — leveraging materials science and robotics, companies like Desktop Metal and Carbon 3D are bringing the customization benefits of 3D printing to an industrial scale. 3D printing tech is starting to go beyond just prototyping tools to being production-scale for making parts, which is why corporate venture arms of GE and BMW are investing here.

  • Industrial AR/VR — headsets and mobile AR specifically tailored for industrial settings and field service. Daqri and Atheer are well-funded headset makers that focus on enterprise and industrial settings. Others like Scope AR do similar work in field service using mobile and tablets, employing AR to highlight parts on industrial equipment while connected to support experts in real-time.
  • Wearables — IoT sensors worn on the body in industrial environments. Strong Arm Technologies makes a safety wearable and some industrial smartglass makers like Ubimax and Upskill also have wearables offerings.
  • Robotics & Exo — industrial automation robots along with exoskeletons that augment human abilities. Companies like Rethink and Righthand Robotics both make the classic arm-shaped industrial robots for manufacturing. Clearpath Robotics does warehouse robotics, as well as a host of ruggedized ground and sea-faring drones. And companies like Kindred and Sarcos are developing worker exoskeletons that can help handle heavy materials or be remotely operated for inspections.
 • Universal Platforms & Edge Intelligence
  • Universal Platforms — cloud vendors here commonly market themselves as general platform-as-a-service (PaaS) companies that allow other IoT and IIoT companies to manage and maintain the capture of data from their device networks. This includes the mostly industry-agnostic platforms like C3 IoT and Altizon that do cloud analytics for industrial companies.

  • Fog & Edge Computing — computing done at the “edge” or closer to the sensor is a trending shift occurring within the IIoT architecture. Companies like Saguna Networks do edge computing (close to the point of collection), whereas a company like Foghorn Systems does fog computing (think a lower-hanging cloud that’s done on-site like a LAN). Both methods allow mission-critical devices to operate safely without latency of transmitting all data to a cloud, which can also save big on bandwidth.

 • Applied Sensor Networks
  • Fleet — sensor networks and solutions for connected trucking fleets. Companies like Veniam are focused on the connectivity aspect, where others like Vnomics sell optimization and vehicle monitoring technology.
  • Oil & Gas —  companies using connected sensor networks in the oil industry include GroundMetrics (locating wells), Tachyus (extracting oil and gas), and Aptomar (spill safety).
  • Agriculture — companies like Blue River Technology and Farmbot are bringing robotics to agriculture. Others like Farmers Edge and Terravion are about capturing and analyzing farm data and tractor telematics for more efficient production.
  • Smart Grid – startups in this area develop tech that enables more efficient distribution of electricity, gas and water, and often market to utility companies. TrilliantTendril, and BluePillar are smart-meter enabled solutions for utilities and large enterprises to manage usage and reporting.
  • Factory — Eigen Innovations and the companies in this category are more vertical-specific platforms for manufacturing analytics. Eigen, for example, uses video and sensor data on factory floors to ensure process and quality control.
  • Warehouse — robotic movers and RFID sensor systems that target the warehouse. Fetch Robotics, for example, does material transport on warehouse floors. Alien Technologies, one of the most well-funded startups in all of IoT, does RFID tagging tech for the supply chain.
 • Advanced Analytics, Edge Intelligence & Protection
  • AI, ML, Predictive Analytics — software that allows companies to find insights and derive predictive analytics such as when machines will need maintenance. Most companies in the category are like Maana and work by applying AI to mining machine data, but others, like Augury Systems, offer a full sensor suite that detects machine anomalies and offers predictive analytics.
  • Cybersecurity — companies in this category develop cybersecurity solutions for IIoT and industrial control systems (ICS) in heavy industry. The IIoT has already suffered serious hacks; a German steel mill suffered “massive damages” after hackers accessed a blast furnace that workers could not properly shut down. Bastille Networks is one company that focuses on protecting the wireless transmission of IoT and RFID devices, and Claroty is a well-funded company working on protecting industrial control systems.


Industrial IoT Market Map
Company Select Investors Category
Carbon3D  Sequoia Capital, BMW Group, GE Ventures, Google Ventures 3D Printing
Desktop Metal  BMW i Ventures, GE Ventures, Google Ventures 3D Printing
Norsk Titanium  Applied Ventures, Piper Jaffray 3D Printing
Digital Alloys  Khosla Ventures 3D Printing
XJet  Autodesk Forge Fund 3D Printing
Xometry GE Ventures, Highland Capital Partners 3D Printing
Blue River Technology Data Collective, Khosla Ventures, Monsanto Growth Ventures, Syngenta Ventures Agriculture
Farmers Edge  Kleiner Perkins Caufield & Byers, Mitsui & Co. Agriculture
Arable  SparkLabs Agriculture
FarmBot  SYD Ventures, Muru-D Agriculture
Maana Frost Data Capital, GE Ventures, Intel Capital AI, ML, Predictive Analytics
Uptake Caterpillar, GreatPoint Ventures, Lightbank, New Enterprise Associates AI, ML, Predictive Analytics
Sight Machine O’Reilly AlphaTech Ventures, IA Ventures AI, ML, Predictive Analytics
Falkonry SparkLabs AI, ML, Predictive Analytics
Alluvium Bloomberg Beta, Lux Capital, IA Ventures AI, ML, Predictive Analytics
Presenso Microsoft Accelerator AI, ML, Predictive Analytics
Augury Systems First Round Capital, Lerer Hippeau Ventures AI, ML, Predictive Analytics
SigFox Samsung Ventures Connectivity
Ingenu GE Ventures, Energy Technology Ventures Connectivity
Actility  Foxconn Technology Company, BPI France, Truffle Capital Connectivity
Senet City Light Capital, Harbor Light Capital Partners, Milestone Venture Partners Connectivity
Cubic Telecom Global Roaming, Qualcomm Ventures, Enterprise Ireland Connectivity
Emnify Lars Singbartl Connectivity
Tempered Networks IDG Ventures USA, Ignition Partners Connectivity
Mocana Shasta Ventures, Southern Cross Venture Partners, Trident Capital, Symantec Cybersecurity
Bastille Bessemer Venture Partners, Chris Rouland, Tom Noonan Cybersecurity
LaunchKey VegasTech Fund, RimRock Venture Partners Cybersecurity
Claroty Innovation Endeavors, Bessemer Venture Partners Cybersecurity
Indegy Magma Venture Partners, Shlomo Kramer Cybersecurity
CyberX Swarth Group, ff Venture Capital Cybersecurity
Argus Cyber Security Magma Venture Partners, Vertex Venture Capital Cybersecurity
PatternEx Khosla Ventures Cybersecurity
Nozomi Networks Lux Capital, GGV Capital Cybersecurity
NexDefense Mosley Ventures, BIP Capital Cybersecurity
ForeScout Accel Partners, Pitango Venture Capital, Meritech Capital Partners Cybersecurity
Eigen Innovations BDC Venture Capital Factory
RtTech Software McRock Capital, New Brunswick Innovation Foundation Factory
Exosite Parker Hannifin Factory
Veniam Cane Investments, True Ventures, Union Square Ventures Fleet
Greenroad Balderton Capital, Virgin Green Fund, Amadeus Capital Partners Fleet
Cohda Wireless Cisco Investments and NXP Semiconductors Fleet
Vnomics Rochester Angels, Primary Venture Partners Fleet
KeepTruckin Google Ventures, Index Ventures Fleet
FogHorn Systems March Capital Partners, Robert Bosch Venture Capital, GE Ventures Fog & Edge Computing
VIMOC Technologies ET Capital Partners, Morado Venture Partners Fog & Edge Computing
Nebbiolo Technologies Undisclosed Investors Fog & Edge Computing
OSIsoft Technology Crossover Ventures, Kleiner Perkins Caufield & Byers Fog & Edge Computing
Xaptum Jai Shekhawat Fog & Edge Computing
MachineShop Xchanging, Diebold, CSR Fog & Edge Computing
Clearblade Corsa Ventures Fog & Edge Computing
Daqri Tarsadia Investments Industrial AR/VR
Fieldbit Actemium, Axians Industrial AR/VR
Scope AR IDrive Ventures, New Stack Ventures, Presence Capital, Susa Ventures, Y Combinator Industrial AR/VR
Upskill CNF Investments, GE Ventures, New Enterprise Associates, Salesforce Ventures, SineWave Ventures, Work-Bench Industrial AR/VR
Ubimax  Atlantic Bridge Capital Industrial AR/VR
Atheer Fang Group, FundersClub, Indiegogo, Lab IX, RONA Holdings, Shanda Group, Signatures Capital, Streamlined Ventures Industrial AR/VR
Skycatch ff Venture Capital, Avalon Ventures Inspection Drones
Cyphy General Catalyst, Felicis Ventures Inspection Drones
PrecisionHawk Intel Capital, Verizon Ventures Inspection Drones
Aeryon Labs Summit Partners Inspection Drones
Flyability Go Beyond Network Inspection Drones
Kespry Lightspeed Venture Partners, Rothenberg Ventures Inspection Drones
3D Robotics True Ventures, Mayfield Fund, Foundry Group, O’Reilly AlphaTech Ventures Inspection Drones
xCraft Mark Cuban Inspection Drones
Filament Bullpen Capital, Samsung Ventures M2M / Satellite
Fleet Space Technologies Horizon Partners, Blackbird Ventures M2M / Satellite
Kepler Communications Techstars, IA Ventures M2M / Satellite
Magnitude Space Undisclosed M2M / Satellite
Satixfy Catalyst Equity Management M2M / Satellite
Tachyus Founders Fund Oil & Gas
Aptomar Investinor, ProVenture Management, Statoil Technology Invest, Verdane Capital Oil & Gas
Groundmetrics Crescent Ridge Partners Ventures, Tech Coast Angels Oil & Gas
Oseberg Undisclosed Oil & Gas
Square Robots Kraken Sonar Oil & Gas
Sky-Futures  Bristow Group, Commercial Drone Fund Oil & Gas
Rethink Robotics Bezos Expeditions, CRV, Draper Fisher Jurvetson, GE Ventures, Goldman Sachs, Highland Capital Partners, Sigma Prime Ventures Robotics & Exo
Ready Robotics RRE Ventures, Eniac Ventures, Sagamore Ventures Robotics & Exo
CloudMinds SoftBank China, Foxconn Technology Company Robotics & Exo
GreyOrange Robotics Blume Ventures Robotics & Exo
Clearpath Robotics Caterpillar Ventures, GE Ventures, iNovia Capital, RRE Ventures Robotics & Exo
Kindred Systems Bloomberg Beta, Data Collective, Innovation Endeavors Robotics & Exo
Sarcos Schlumberger, Microsoft, GE Ventures, Caterpillar Ventures Robotics & Exo
SeeGrid Giant Eagle Robotics & Exo
Righthand Robotics Matrix Partners Robotics & Exo
Ineda Systems Qualcomm Ventures Sensors
DorsaVi Undisclosed Investors Sensors
Samsara Andreessen Horowitz Sensors
Mythic AME Cloud Ventures, Data Collective, Lux Capital Sensors & Monitoring
3DSignals Grove Ventures Sensors & Monitoring
Konux New Enterprise Associates Sensors & Monitoring
Electric Imp Lowercase Capital, Redpoint Ventures, Rampart Capital Sensors & Monitoring
R3 Communications Undisclosed Sensors & Monitoring
Particle HAX, SOS Ventures, O’Reilly AlphaTech Ventures Sensors & Monitoring
Smartron Intel India Maker Lab Sensors & Monitoring
Blue Pillar Allos Ventures, Arsenal Venture Partners, Claremont Creek Ventures Smart Grid
Trilliant Missionpoint Capital Partners, Zouk Capital, GE Healthcare Smart Grid
Enlighted Draper Fisher Jurvetson, Intel Capital, Kleiner Perkins Caufield & Byers Smart Grid
Tendril Networks Engie New Ventures, GE Healthcare, RRE Ventures, VantagePoint Capital Partners Smart Grid
Enbala EnerTech Capital, Export Development Canada, GE Ventures Smart Grid
AutoGrid Systems Foundation Capital, Voyager Capital, E.ON Smart Grid
Space-time Insight Opus Capital, EnerTech Capital Smart Grid
Trilliant MissionPoint Ventures, Zouk Capital Smart Grid
Tendril Networks VantagePoint Capital Partners, RRE Ventures, Bregal Energy Smart Grid
Blue Pillar Claremont Creek Partners, Allos Ventures, Arsenal Venture Partners Smart Grid
Enbala EnerTech Capital, Obvious Ventures, Chrysalix Global Network Smart Grid
Greenwave Systems Craton Equity Partners, Westly Group Universal Platforms
Arrayent DCM Ventures, Intel Capital Universal Platforms
C3 Energy InterWest Partners, Makena Capital Management Universal Platforms
Ayla Networks Cisco Investments Universal Platforms
Worldsensing Cisco Investments, Endeavor Global Universal Platforms
Cirro Frost Data Capital, Miramar Venture Partners Universal Platforms
Mnubo McRock Capital, White Star Capital Universal Platforms
Altizon Systems INFUSE Ventures, The Hive Universal Platforms
Azeti Networks Wim Elfrink Universal Platforms
Flutura Solutions The Hive, Vertex Ventures Universal Platforms
Relayr Kleiner Perkins Caufield & Byers Universal Platforms
Locus CapMan Warehouse
Fetch Robotics  O’Reilly AlphaTech Ventures, Shasta Ventures, Softbank Capital Warehouse
Simbe Robotics Cisco Investments Warehouse
Omni-ID GE Ventures, Trillium International Warehouse
Alien Technology New Enterprise Associates, Rho Ventures Warehouse
Fourkites SunBridge Partners, Advanced Equities Financial Warehouse
Rufus Armor Make In LA Wearables
Human Condition Safety American International Group Wearables
ProGlove Bayern Kapital, Intel Capital Wearables
Strong Arm Technologies

 

2017-10-05 : ABISS Conferentie

ABISS 2017

De 2e Advanced Business & Industrial Software Summit, ABISS 2017, is in aantocht. Invent Media, Sirris, Agoria, 3if zijn druk bezig met het samenbrengen van de sprekers en exposanten (ontwikkelaars van apps, software en dienstenverleners voor digital & smart manufacturing, overheidsinitiatieven ter ondersteuning van de Vlaamse Industrie...). Op 5 oktober komt het kruim van de Belgische industrie, bestaande uit management en business unit teams uit productiebedrijven, naar Kortrijk Xpo om de 8 expert classes en het aanbod leveranciers op de netwerkbeurs ABISS 2017 te ontdekken.

De meest innovatieve en performante apps, software , kennis- en dienstverleners om productiebedrijven digitaal, smart en interconnected te maken zullen present zijn. Optimalisatie en automatisering van allerhande processen, mobile apps, veiligheid, big data & analytics, en hulpmiddelen zoals VR en AR komen aan bod.

Maar ABISS 2017 biedt vooral een sterk programma aan gratis Expert Classes over trends, methodes en voorbeelden van digitalisering in een productieomgeving! We stellen 4 sessies van 30 minuten beschikbaar voor relevante en actuele digitaliseringsprojecten uit de Benelux-industrie, gebracht door goede en vooral neutrale sprekers.

Voor welk soort bedrijven ?

Elk industrieel of ambachtelijk bedrijf dat produceert, behoort tot de bezoekersdoelgroep. Alle mogelijke productiebedrijven (of het nu gaat om discrete of process industry) komen in aanmerking, zoals: maakindustrie, chemie, farma, machine- en apparatenbouw, voeding, agro, metaal, kunststoffen, hout, textiel….

Voor wie ?

•C-levels, eigenaars en algemeen management van KMO’s en grote bedrijven
•Verantwoordelijken en voorschrijvers uit specifieke bedrijfsprocessen (productie, maintenance, procurement, engineering, planning, R&D, quality, SCM, warehousing, safety, IT, HR, )
•Verantwoordelijken voor IT, cybersecurity

Praktische details en inroosteren
Donderdag 5 oktober 2017 | 9u-18u
XXL | Kortrijk Xpo
Deelname is gratis bij registratie vooraf via de ABISS website

Activititeiten van OMG in Brussel : IoT Model Based Engineering - 5 tot 9 juni

 

Object Management Group® (OMG®) is pleased to invite members of 3IF to attend the Internet of Things and Model-Based Engineering in Manufacturing Event taking place in Brussels on June 7, 2017. This is of several special events taking place during OMG’s quarterly meeting, to be held the week of June 5 – 9, 2017, at the Radisson Blu Hotel, rue du Fossé aux Loups 47, Brussels.


The objective of this full-day event is to discuss joint interests in the area of smart manufacturing and to initiate activities to solve our common problems. Attendees will learn about developments and strategies in support of complex system manufacturing and will help formulate requirements in conjunction with key industrial players, organizations and consortia such as the Industrial Internet Consortium® (IIC™), GfSE (the German chapter of INCOSE, the International Council on Systems Engineering) and the Plattform Industrie 4.0  (PI40). In a concluding panel we will discuss the need for action and joint activities. This full-day event has a registration fee of $129 US, which includes refreshments breaks, luncheon and an evening networking cocktail reception.

OMG is an international, open membership, not-for-profit technology standards consortium whose members represent the end-user, vendor, government agency, university and research institution communities. During our technical meeting in Brussels the following special events are open to the public, featuring information about OMG’s standards work in the areas of Data Residency, the Industrial Internet of Things, Smart Manufacturing, Cyber Resilience, Model Based Engineering, and more. Most are free or carry a nominal registration fee.

OMS Special Events


Getting Started with DDS: Getting Started with DDS: The IIoT Connectivity Standard
(Mon., June 5, 2:00 pm – 5:00 pm)
This free tutorial introduces key concepts and techniques of OMG’s Data Distribution Service (DDS) standard. Introduced in 2004, the Data Distribution Service (DDS) has been steadily growing in popularity and adoption. Today, DDS is at the heart of a large number of mission- and business-critical systems such as Air Traffic Control and Management, Train Control Systems, Energy Production Systems, Medical Devices, Autonomous Vehicles, Smart Cities and NASA's Kennedy Space Centre Launch System. Complimentary event.

BPMN in Action - Meet and Greet (Mon., June 5, 5:00 pm – 7:30 pm)
Join other Business Process Modeling practitioners and interested parties to attend this free innovative and informative meet and greet. Cocktails and light snacks will be served while leading software vendors demonstrate live the iterative elaboration and interchange of a BPMN model using their respective tools that implement the BPMN standard. Get answers to your BPMN questions in a relaxed social setting. This is the perfect opportunity to come and meet some of the creators and innovators supporting this most widely adopted business process standard. Complimentary event.

European Business Architecture Innovation Summit and Transportation Reference Model Workshop (Tues. – Thurs., June 6 – 8, 9:00 am – 5:00 pm)

The third European Business Architecture Innovation Summit and Workshop will feature business practitioners and experts from around the world who will share a range of experiences from a cross-section of industries including financial services, insurance, healthcare, manufacturing, transportation, retail, and utilities. Discussions weave together state-of-the-art and state-of-the-practice approaches that feature the role of business architecture in strategy enablement and business model deployment, practice alignment and roadmap definition, portfolio management and investment strategy, risk management and regulatory compliance, business performance analysis, digital transformation and customer experience. This 3-day program, co-presented with the Business Architecture Guild, has a registration fee of $545 US.


Cyber Resilience Summit (Tues., June 6, 9:00 am to 3:00 pm)
The theme of OMG’s Consortium for Software and IT Quality (CISQ) Cyber Resilience Summit is “Measuring and Managing Software Risk, Security and Technical Debt.” All are invited to attend this important IT leadership event drawing on best practices for security and resiliency, and sharing the latest strategic thinking from innovative American and European CIOs and IT policy makers. Invited are participants from US DoD, NATO and the European Commission. Invited to keynote is a senior policy maker in Europe. Complimentary event.

UAF®, UPDM™ and MBSE Summit (Tues., June 6, 9:00 am to 12:00 pm)
This complimentary Summit explores how to leverage MBSE with Architecture modeling in an integrated and disciplined approach, enabling the modernization of complex systems (Systems of Systems, C4I systems and heavy industry systems), bringing together thought leaders from government, system integrators, the UAF development team, and practitioners to discuss the challenges, strategies, and current and emerging practices, and to inform the user community on the path forward. UAF with MBSE attendees will have the opportunity to exchange experiences and ideas. Complimentary event.

UAF®, UPDM™ and MBSE Tutorials (Tues., June 6, 1:30 pm to 5:00 pm)
As a companion program to UAF® and MBSE Summit, we hope you will join us Tuesday afternoon for complimentary tutorial sessions. This program will introduce a brand new Unified Architecture Framework v1.0 and explore how to leverage MBSE with architecture modeling in an integrated and disciplined approach, enabling the modernization of systems of systems. This features the creation of architecture from A to Z, combining both theory and practice. Lifecycle work will be discussed, along with ways to make use of UAF to speed up system development by looking at complex system of systems and use UAF to analyze the interactions. Complimentary event.

Internet of Things and Model-Based Engineering in Manufacturing  (Wed., June 7, 9:00 am – 6:00 pm)
The objective of this full-day event is to discuss joint interests between formerly disconnected organizations in the area of smart manufacturing and to initiate activities to solve our common problems. Attendees will learn about developments and strategies in support of complex system manufacturing and will help formulate requirements in conjunction with key industrial players, organizations and consortia such as the Industrial Internet Consortium® (IIC™), GfSE (the German chapter of INCOSE, the International Council on Systems Engineering) and the Plattform Industrie 4.0  (PI40). In a concluding panel we will discuss the need for action and joint activities. This full-day event has a registration fee of $129 US, which includes refreshments breaks, luncheon and an evening networking cocktail reception.

Data Residency Working Group (Thurs., June 8, 9:00 am – 12:00 pm)
The OMG Data Residency Working Group explores issues and practices related to the impact of laws and regulations on data location and migration. The goal of the Working Group is to create and execute a roadmap for the elaboration of specifications to model, monitor and manage data residency issues and to develop various documents (taxonomy, discussion paper and lists of standards and regulations) to support this effort. Our “Data Residency Challenges” position paper was just approved at our March meeting in Reston and will soon be released officially by the OMG. Part of the Brussels meeting will be devoted to a presentation of the content of the paper, followed by a discussion of potential next steps. We are keenly interested in attracting representatives of various European organizations (governments, cloud and outsourcing vendors, as well as end users) to attend the meeting. Complimentary event.

Architecture Driven Modernization Best Practices Seminar (Thursday, June 8, 1:00 pm – 4:00 pm)

The Cloud is the most profound change to computing taking place in our decade but most organizations see no clear pathway for achieving Cloud enablement for their mission critical legacy. Why is the Cloud-enablement of enterprise legacy systems lagging so far behind when the benefits are so apparent? Join us Thursday afternoon to hear Philip Newcomb, CEO/Founder, The Software Revolution, Inc. (TSRI) and Co-chair of the OMG Architecture Driven Modernization Task Force, directly address the challenges and opportunities organizations confront in migrating mission-critical legacy applications to the Cloud. This is a must-attend event for CIOs, CISOs, CTOs and other IT decision makers. Complimentary event.

Zoeken in Kennisdatabank

3IF on Twitter